Mode d’articulation Point d’articulation  
Labial Coronal Dorsal Radical Épiglottal Glottal  
Pulmoniques Bilabial Lab.-dent. Labio-pal. Labial-vél. Dental Alvéol. Pal.-alv. Rétro. Alv.-pal. Alv.-vél. Palatal Vélaire Labio-vél. Uvulaire Pharyngal Aucun
Nasales  
m
 
ɱ
     
ŋ͡m
 
 
n
     
ɳ
         
ɲ
 
ŋ
 
ŋʷ
 
ɴ
Occl. prénasalisées
m͡b
       
ᵑɡ͡b
n͡t
n͡d
   
ɳ͡ɖ
       
ɲ͡ɟ
ŋ͡ɡ
   
ɴ͡ɢ
Occlusives
p
b
   
k͡p
ɡ͡b
t
d
   
ʈ
ɖ
       
c
ɟ
k
ɡ
ɡʷ
q
ɢ
ʡ
ʔ
Affriquées
p͡ɸ
b͡β
p͡f
b͡v
       
t͡θ
d͡ð
t͡s
d͡z
t͡ʃ
d͡ʒ
t͡ʂ
d͡ʐ
t͡ɕ
d͡ʑ
   
k͡x
   
Fric. prénasalisées
m͡ɸ
m͡β
       
n͡θ
n͡ð
n͡s
n͡z
n͡ʃ
n͡ʒ
               
ŋ͡k
ŋ͡ɡ
       
Fricatives
ɸ
β
f
v
       
θ
ð
s
z
ʃ
ʒ
ʂ
ʐ
ɕ
ʑ
ɧ
 
ç
ʝ
x
ɣ
ɣʷ
χ
ʁ
ħ
ʕ
ʜ
ʢ
h
ɦ
Spirantes  
β̞
 
ʋ
 
ɥ
     
ð̞
 
ɹ
     
ɻ
         
j
 
ɰ
ʍ
w
               
Roulées
ʙ̥
ʙ
             
r
     
ɽ͡r
             
ʀ
  *
Battues   *  
         
ɾ̪
 
ɾ
     
ɽ
                  *
Affriquées latér.    
t͡ɬ
d͡ɮ
                               
Fricatives latér.    
ɬ
ɮ
    *           *   *          
Spirantes latér.  
l
     
ɭ
     
ɫ
 
ʎ
 
ʟ
       
Battues latér.      
ɺ
      *           *   *        
Non pulmoniques  
Occl. injectives
ɓ̥
ɓ
             
ɗ̪
ɗ̥
ɗ
      *        
ʄ̊
ʄ
ɠ̊
ɠ
   
ʛ̥
ʛ
Occl. éjectives
             
t̪ʼ
 
     
ʈʼ
         
 
     
 
Affr. éjectives                
t̪͡θʼ
 
t͡sʼ
 
t͡ʃʼ
 
ʈ͡ʂʼ
             
k͡xʼ
     
q͡χʼ
 
Fric. éjectives
ɸʼ
 
         
θʼ
 
 
ʃʼ
 
ʂʼ
 
ɕʼ
     
çʼ
 
     
χʼ
 
Clics centraux
ʘ
     
ǀ
 
ǃ
 
ǂ
   
Clics latéraux  
ǁ